29 دنبال‌ کننده
41 هزار بازدید ویدیو

Role and Working of Stomach (Digestion)

55 بازدید ۱ ماه پیش

گوارش مکانیکی و شیمیایی در معده آنزیم اسید

دیگر ویدیوها

Role and Working of Stomach (Digestion)

55 بازدید ۱ ماه پیش

Role and Working of Stomach (Digestion)

15 بازدید ۱ ماه پیش

Structure of stomach wall medical animation

40 بازدید ۱ ماه پیش

آموزش جامع زیست دهم

857 بازدید ۳ ماه پیش

ساختار سلول

233 بازدید ۵ ماه پیش

اندامک های سلول

236 بازدید ۵ ماه پیش

کلیه

139 بازدید ۵ ماه پیش

کلیه و مجاری ادراری

345 بازدید ۵ ماه پیش

عمل کرد کلیه ها در بدن انسان

2 هزار بازدید ۶ ماه پیش

فیلم تشریح کامل کلیه

4.2 هزار بازدید ۶ ماه پیش

عملکرد نورون ها

519 بازدید ۶ ماه پیش

فتوسنتز

421 بازدید ۶ ماه پیش

تفاوت تقسیم میوز و میتوز

1.9 هزار بازدید ۶ ماه پیش

تقسیم میوز

2.8 هزار بازدید ۶ ماه پیش

نقش انسولین در بدن انسان

180 بازدید ۶ ماه پیش

فیلم تشریح کامل قلب

1.9 هزار بازدید ۷ ماه پیش

خون شناسی زیست شناسی دهم

913 بازدید ۷ ماه پیش

فیلم تشریح کامل چشم

2.5 هزار بازدید ۷ ماه پیش

عملکرد لوب های مغز

597 بازدید ۷ ماه پیش

فیلم تشریح کامل قلب

7.1 هزار بازدید ۷ ماه پیش

هورمون ها

322 بازدید ۷ ماه پیش

چرخه کربس

522 بازدید ۷ ماه پیش

زنجیره انتقال الکترون میتوکندری

1.2 هزار بازدید ۷ ماه پیش
نمایش بیشتر