پوشش زنده رویداد معرفی هواوی میت 20

این پخش زنده به پایان رسید